Dossier Randstadprovincie

Dinsdag 30 oktober 2012 9:40 door Helga Wiedijk

Uit het verkiezingsprogramma maart 2010 - 2014 van de Partij van vrije Poldermensen:

Achtertuin Randstad eindigt bij Ketelbrug

Noordoostpolder ziet geen meerwaarde in een invloed van Flevoland als provincie en zeker niet, wanneer het provinciebestuur de prioriteit legt bij de groei van Almere. Die groei brengt de Randstad dichterbij en kan er o.a. voor zorgen dat het landelijke gebied dat Flevoland is wordt gedegradeerd tot de achtertuin van de Randstad. Zolang Noordoostpolder ondergeschikt is aan een provinciebestuur dat hoofdzakelijk wil investeren in uitbreiding van de Randstad, wordt Noordoostpolder gedwongen tot een keuze waar het haar identiteit betreft. Het provinciale verband dwingt Noordoostpolder om ofwel haar identiteit te laten bepalen door de provincie óf om krachtig in te zetten op het behoud van de eigen identiteit. Noordoostpolder kiest voor het laatste."

Randstadprovincie-moties

In de raadsvergadering van 17 februari 2011 heeft het college een PvvP motie overgenomen waarvan één van de opdrachten aan het college luidde: "van commissaris Verbeek vragen toe te zeggen dat het college GS Flevoland voorstellen aan het kabinet ontwikkelt in nauw overleg met gemeente Noordoostpolder".

Op 13 oktober 2011 heeft het college een PvvP / ONS motie over genomen waarvan de opdracht aan het college luidde: "Draagt het college op

1. op zeer korte termijn de raad te informeren over diverse opties (zowel binnen Flevoland als daarbuiten) met bijbehorende consequenties die bij een standpuntbepaling t.a.v. provinciefusering van belang zijn;

2. een traject in te zetten dat leidt tot een standpuntbepaling van gemeente Noordoostpolder t.a.v. provinciefusering dat resulteert in een raadsvoorstel;

3. een traject in te zetten waarmee een meest haalbare invloed van gemeente Noordoostpolder op rijks- en provinciale besluitvorming geborgd wordt;".

Zijn overgenomen moties uitgevoerd?

Zo te zien nóg niet. Wel heeft college in december 2011 een Discussienota opgesteld en die met de raad in januari 2012 in informele setting besproken.

Op 29 oktober 2012 wordt het onderwerp opnieuw actueel bij bekendmaking van het regeerakkoord: regeringspartijen VVD en PvdA willen dat provincies (en gemeenten) fuseren.

In de commissie Bestuur Financiën Economie heeft de fractie Vrije Poldermensen in het vragenhalfuur aan het college de vraag voorgelegd: "Lijkt het u niet verstandig dat wij ons in eerste instantie richten op een strategische agenda waarmee wij anticiperen op strategische agenda's van andere overheden: het rijk, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, want die kunnen totaal andere belangen hebben."

En nu verder!

De fractie Vrije Poldermensen wil dit onderwerp agenderen voor de volgende cie BFE om als raad tot een standpunt te komen dat wij als gemeente Noordoostpolder uitdragen richting andere overheden en waarin de stem van de bevolking representatief doorklinkt.

Mocht er een motie voor nodig zijn om ervoor te zorgen dat het college een inwonersparticipatie en een standpuntbepalende openbare discussie handen en voeten geeft, dan gaan we in elk geval die motie in stemming brengen. Want een motie 'overnemen' staat, waar het dit onderwerp betreft, tot nu toe voor college gelijk aan rustig achteroverleunen.


PvvP • Vrije Poldermensen