Wethouder Cultuur deelt zorgen over cultuurbeleid met Provinciale Staten

Donderdag 27 september 2012 15:00 door Helga Wiedijk

Wethouder Wouter Ruifrok van Noordoostpolder heeft woensdagavond ingesproken tijdens Provinciale Staten over het voorgenomen cultuurbeleid. Hij heeft, ook namens Urk, Dronten en Zeewolde zijn zorgen geuit over de effecten van het beleid op het culturele klimaat in de plattelandsgemeenten.

Hij noemde het beleidskader is onvoldoende doordacht als het gaat om toekomstbestendigheid. Gemeenten moeten, net als de provincie, bezuinigen. In plaats van samen sterk te staan en initiatieven die bijragen aan een bloeiend cultureel leven te blijven stimuleren in deze moeilijke tijden, trekt Gedeputeerde Staten zich terug richting Randstad. Ruifrok adviseerde daarom om te luisteren naar de hartekreten van de vier gemeenten en de discussie aan te gaan in plaats van het beleid nu zo eenzijdig vast te stellen.

Naar aanleiding van het inspreken hebben veel fracties kritische vragen gesteld over de effecten van het beleid, met name over de consequenties voor de steunfuncties cultuureducatie. Ook toonden zij zich kritisch over de voorgestelde afbouwregeling, die in hun ogen gefaseerder zou moeten en in beter overleg met de gemeenten. Zeker nu duidelijk is dat er bij vier gemeenten weinig draagvlak is voor de plannen.

De gemeenten hebben aangegeven snel een overleg te willen met gedeputeerde Lodders. De besluitvorming door Provinciale Staten is op 17 oktober. Wouter Ruifrok is blij met de vragen van de verschillende fracties en de bereidheid van partijen om het beleid kritisch nader te bekijken.

De volledige inspraakreactie van Wouter Ruifrok op het Beleidskader Cultuur provincie Flevoland 26 september 2012

1. Let op: u gaat een beleidskader vaststellen dat beperkt draagvlak heeft bij de gemeenten die gevestigd zijn in uw provincie. Alle inspraakreacties van de gemeenten zijn door GS naast zich neer gelegd. Dat is opvallend bij vaststelling van een voor Flevoland zo belangrijk beleidskader.

2. Let op: u gaat het beleid drastisch wijzigen, waarbij een verschuiving plaatsvindt naar aandacht voor bovenregionale culturele activiteiten. De kweekvijver van kleine, lokale initiatieven resulteert in vernieuwing; veelal gedragen door de lokale bevolking. Als u dit kader vaststelt voelt u zich kennelijk niet meer verantwoordelijk voor sterk ingebedde culturele activiteiten en richt u uw beeld op bovenlokaal initiatief. In tijden waarin ook gemeenten minder te besteden hebben betekent dit dat u bijdraagt aan de verschraling.

3. Er wordt een accentverschuiving voorgesteld van cultuurbeleid naar Flevolandpromotie. Maar wat hebben dorpen als Rutten, Creil, en Emmeloord, maar ook Zeewolde, Urk en Dronten aan een randstedelijke biënnale met culturele initiatieven van buiten Flevoland?

4. Let op: ís Flevoland wel de voortuin van de Randstad? Flevoland is meer dan Almere. Voor zover een identiteit al bestaat is er zeker geen sprake van een bovenregionale en eenduidige voor Flevoland. Onze identiteit wordt bepaald en ingegeven door de optelsom van allerlei verschillende mixen en "couleur locale". Flevoland is jong en divers. Is stad én platteland. Noordoostpolder is geen voortuin van de Randstad en ik kan mij niet voorstellen dat u kiest voor een beleid dat hele gebieden van Flevoland uitsluit.

5. GS wil kwalitatief hoogstaand podiumkunstenaanbod stimuleren. Maar de kwaliteit en vernieuwing in de podiumkunsten binnen een plattelandsgemeente zijn anders dan in de grote steden. Kleinschalige, lokale initiatieven vallen buiten de boot. Juist zij zijn gebaat bij voeding binnen het Flevolandse en dat bereik je niet door grootschalige bovenregionale projecten.

6. Als straks het lokale steunpunt cultuureducatie, zoals u dat nu helpt faciliteren, wordt vervangen door een regionaal steunpunt, hoe worden dan de ruim 400 basisscholen nog bereikt? Want dat risico bestaat: u trekt zich terug en daar waar de gaten vallen is straks geen financiering meer. Dan worden al de scholieren kind van de rekening en dat gaat ten koste van de aanwas van onderop.

7. Wat gebeurt er als - ik geef een voorbeeld - straks ons theater moet sluiten? In de huidige markt en het cultureel klimaat op dit moment is dat niet denkbeeldig in met name de kleinere gemeenten. Dan is er geen professioneel podium meer, maar ook kleinschalige initiatieven, die dan ongetwijfeld blijven opbloeien, missen de impuls die zij nodig hebben als beginnende initiatieven. Als gemeenten en provincie hun krachten bundelen op dit punt stimuleren we culturele participatie en geven we mensen ook echt de kans op de markt hun plekje te veroveren.

Kortom: dit beleidskader is in onze ogen onvoldoende doordacht als het gaat om toekomstbestendigheid. Gemeenten moeten, net als u, bezuinigen. In plaats van samen sterk te staan en initiatieven die bijragen aan een bloeiend cultureel leven te blijven stimuleren in deze moeilijke tijden, trekt GS zich terug richting Randstad. Mijn klemmende advies is daarom: Luister naar de hartekreten van uw eigen gemeenten en ga de discussie aan in plaats van het beleid nu zo eenzijdig vast te stellen.


PvvP • Vrije Poldermensen