Betoog raadsvergadering november 2012

Woensdag 14 november 2012 15:35 door Helga Wiedijk

Fractie Vrije Poldermensen over Programmabegroting 2013 (2016)

Mij lijkt dat geen enkele gemeente ontkomt aan bezuinigingen aangezien er vanuit Den Haag minder geld bij meer taken richting de gemeente komt. Over de gevolgen van het regeerakkoord voor onze begroting van 2013 valt volgens mij op dit moment weinig méér te zeggen. Ik vertrouw er vooralsnog op dat college goede sociale beleidskeuzes blijft maken. De bezuinigen als gevolg van de crisis moeten ons echter niet afleiden van de typische Noordoostpolder crisissen die makkelijk ontstaan zodra gemeente complexe projecten moet opzetten en aansturen.

De tonnen of zelfs miljoenen aangewend als gevolg van onprofessionele beleidskeuzes zie je niet ieder jaar eenduidig in de begroting terug als zijnde verspild geld. Daar blijft de fractie Vrije Poldermensen aandacht voor houden. En dan praat ik dus over de Poldertoren, daar doet de rekenkamer nu gelukkig onderzoek naar, dan praat ik over de Structuurvisie die nu voor de derde keer overnieuw gedaan wordt en waarvan de noodzaak van een doorstart als gevolg van onderschatting van het project verhuld wordt door afkortingen als de m.e.r en de RCE en de PAS ...; en dan heb ik het natuurlijk ook over het aloude project Emmeloord-centrum waarvan niet te verwachten is dat daar een Stadshart uit voortkomt waar inwoners blij mee zullen zijn en wat dus sowieso in immateriële zin een gigantische misrekening blijft; ook al zou de Raad van State het bestemmingsplan niet vernietigen.

Dus voorzitter, omdat we geen ster zijn in goed opzetten en aansturen van complexe projecten wil ik het college nu alvast adviseren om een nieuw project voor 2013 dat naar de mening van de Vrije Poldermensen om intensieve burgerparticipatie vraagt niet te onderschatten en dan praat ik over een besluitvormingstraject dat moet leiden tot een gemeentelijk standpunt t.a.v. provinciefusering. Tot zo'n standpunt willen college en raadsfracties natuurlijk net als de Vrije Poldermensen pas komen na uitgebreide consultatie van de bevolking. Het besluitvormingstraject is nu nog niet omlijnd, dus ik kan nu niet met een voorstel komen om het op te nemen in de begroting van 2013, maar ik mag hopen dat we zo'n project van 't voorjaar prominent in de Beleidsplanning zien staan.

Amendement

Tot zover mijn bespiegelingen voorzitter, rest mij nog een amendement aan te kondigen waarmee ik een kleine wijziging in de Programmabegroting wil aanbrengen. Ik stel voor om een speerpunt dat op pagina 96 slechts benoemd staat als: Traject Sezén, te wijzigen in: Ontwikkeling van trajectplan voor inhuur van begeleiding door de Stichting Sezen en om t.a.v. de begrootte bedragen te besluiten dat die pas aangewend mogen worden na expliciete toestemming van de gemeenteraad.

Dus het voorstel is niet om het uit de begroting te halen en ik vraag ook niet van college om iets wat een uitvoeringsbevoegdheid van het college is te legitimeren, ik vraag ook niet om meer informatie over wat contextgedreven werken is en dus om meer te worden bijgepraat, want de bijpraatbereidheid is groot. Ik vind alleen dat wij als raad, wanneer we budget toekennen aan iets, we op zijn minst moeten kunnen beoordelen of er een adequate samenhang is tussen het doel, nut, noodzaak van dat iets. Opdat we kunnen inzien dat voor het specifieke, ons nu nog onbekende doel, juist een Traject Sezen nodig is en juist dat budget. Dit om te voorkomen dat het anders lijkt dat we instemmen met de inkoop van een partij dure blikopeners.


PvvP • Vrije Poldermensen