Provinciefusering: staat Noordoostpolder al 1-0 achter?

Zondag 25 november 2012 18:18 door Helga Wiedijk

In de commissie Bestuur Financiën Economie van oktober 2012 gaf de fractie Vrije Poldermensen aan het onderwerp Randstadprovincie te willen agenderen voor de commissie BFE van november 2012. Ook drong de PvvP aan op het hebben van een strategische agenda waarmee Noordoostpolder anticipeert op strategische agenda's van andere overheden: Flevoland, Noord-Holland, het Rijk. Burgemeester stelde voor dit onderwerp in het presidium te bespreken en reageerde op het idee van een strategische agenda met .... mwah, niet zo urgent .... De PvvP kwam met een agendavoorstel voor bespreking van het onderwerp Randstadprovincie in het presidium. Vervolgens kreeg de commissie BFE een notitie vanuit het college voorgelegd.

Op deze zogenaamde keuzenota reageerde de fractie Vrije Poldermensen furieus met een reeks vragen

Steller van de "keuzenota" gaf op vrijdag 23-11-'12 op de vragen van de fractie Vrije Poldermensen een collegereactie waarmee in algemene zin wordt ingegaan op commentaar van de PvvP.

Staan we als Noordoostpolder al 1-0 achter?

Op 23-11-'12 twittert de CdK Flevoland: "Bestuurlijk Overleg Noordvleugel rap afgehandeld." Zowel de CdK alsook de provinciale portefeuillehouder Witteman zijn lid van de PvdA en vormen dus de achterban van de kersverse regeringscoalitie PvdA-VVD. Op 25-11-'12 babbelt minister Plasterk (PvdA) op de bank bij Eva Jinek over de provinciefusering FLUTHOLLAND op een manier alsof die fusering al een gelopen koers is en zelfs een voorbeeld voor provincies die mogelijk moeilijker gaan doen in het proces van samenvoeging tot landsdelen.

Een jaar geleden heeft college Noordoostpolder een PvvP-motie overgenomen met het verzoek een besluitvormingstraject in te zetten dat leidt tot standpuntbepaling van Noordoostpolder, maar heeft daar na januari 2012 niets meer mee gedaan.

Gedegen aanpak Noordoostpolder

De fractie Vrije Poldermensen zal in de cie BFE van 26-11-'12 bepleiten om een standpuntbepaling ten aanzien van provinciefusering projectmatig aan te pakken. College moet een serieus projectplan opstellen dat voorziet in onderzoek naar gevolgen van diverse opties van fusering en vooral in een gedegen voorbereide volksraadpleging. We willen niet dat er over onze hoofden heen wordt geregeerd, maar we willen als gemeentebestuur natuurlijk ook niet over de hoofden van inwoners van Noordoostpolder heen regeren!

Wanneer wordt inwoners eens iets gevraagd?


PvvP • Vrije Poldermensen