Huisadvocaat gemeente over 'bestuurlijke lus'

Woensdag 12 december 2012 13:00 door Helga Wiedijk

Fractie Vrije Poldermensen: "College stelt: "De termijn van 16 weken is een absolute termijn." Betekent dit dat het college de RvS niet zou kunnen verzoeken de termijn te verlengen of dat het onmogelijk is dat de RvS zo'n verzoek zou inwilligen?"

College antwoordt: "De termijn van 16 weken is een strenge termijn. Uitstel wordt uitsluitend in zeer uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijk verzoek verleend. Er zijn geen uitzonderlijke omstandigheden en daarom is er ook geen aanleiding om een termijnverlenging aan te vragen."

Gemeentelijk huisadvocaat NauthaDuthil inzake bestemmingsplan De Deel zegt op de eigen website over de"De introductie van de bestuurlijke lus in de Wro" in het kader waarvan de tussenuitspraak van de RvS gezien moet worden:

"Voorts bepaalt artikel 8.4b dat indien de Afdeling van oordeel is dat het beroep tegen het bestemmingsplan gegrond is, zij een tussenuitspraak kan doen waarbij zij de gemeenteraad in de gelegenheid stelt de gebreken weg te nemen. Ingevolge het tweede lid vermeldt de Afdeling een termijn waarbinnen de gebreken moeten zijn weggenomen. Door middel van het wijzigen van de tussenuitspraak kan de Afdeling deze termijn op verzoek van de gemeenteraad verlengen. Wenst de gemeenteraad geen gebruik te maken van de gelegenheid gebreken te herstellen of laat hij de gestelde termijn verstrijken, dan brengt het derde lid met zich dat het onderzoek geacht wordt te zijn gesloten op de dag van ontvangst van de mededeling van de gemeenteraad dan wel op de dag dat de bedoelde termijn is verstreken. Het vierde en vijfde lid brengen met zich dat de gemeenteraad de Afdeling schriftelijk op de hoogte stelt van de wijze waarop de gebreken zijn weggenomen waarna de andere partijen binnen een door de Afdeling te stellen termijn in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk te reageren."

In het hele artikel lees ik niets over strengheid van een termijn of uitzonderlijke omstandigheden die nodig zouden zijn om de termijn te verlengen.

Terwijl de termijn tekort is om het veldwerk te doen dat nodig is om tot gefundeerde uitspraken te komen over de kooporiëntatie van consumenten op Emmeloord.

Kan het zo zijn dat college ons wil wijsmaken dat we ons aan die 16 weken moeten houden om het veldwerk, het échte onderzoek, niet te hoeven doen?


PvvP • Vrije Poldermensen