Vragen aan college over publiciteit rondom vertrek gemeentesecretaris mei 2012

Donderdag 14 juni 2012 9:17 door Helga Wiedijk

Inleiding/aanleiding:

Lokale media hebben publiciteit gegeven aan het, wat wordt genoemd "gedwongen", vertrek van onze gemeentesecretaris. Daarbij wordt bericht dat gemeente zich niet uitlaat over de reden van dat vertrek.

Er wordt daarom onder inwoners in de media gespeculeerd over de reden.

Vragen:

1.Onderkent het college dat uitblijven van een gemeentelijke persverklaring over de redenen van vertrek van de gemeentesecretaris, speculaties over de redenen van vertrek van de gemeentesecretaris in de hand werkt?
2.Welke is de motivatie van het college om publieke opinievorming te laten plaatsvinden op basis van speculaties, c.q. als gevolg van uitblijven van gemeentelijke persverklaring over vertrek gemeentesecretaris.
3.Ofwel: acht college zich verantwoordelijk voor publieke opinievorming over vertrek gemeentesecretaris; zo ja, waarom dan geen persverklaring; zo nee, waarom niet?
4.Onderkent het college dat speculaties betrekking zullen hebben op het gehele gemeentebestuur inclusief de raad?
5.Bij gebrek aan persverklaring van gemeente blijft er ruimte voor de speculatie: 'burgemeester kan niet op een door hem gewenste wijze samenwerken met gemeentesecretaris' en dáárom ontstaat er een kostenpost op de begroting. (En dáárom raakt Noordoostpolder een gemeentesecretaris kwijt met bewezen verdiensten.) 5a) Waarom neemt college niet NU verantwoordelijkheid voor die kostenpost, door te stellen dat tegenover die kostenpost ... WELKE???? .... (vooralsnog vermeende) vooruitgang voor functioneren ambtelijke organisatie c.q. B&W c.q. gemeente Noordoostpolder in het algemeen staat? 5b) Vindt het college het belangrijk om in de beeldvorming (>publieke opinie) uit te sluiten dat de gemeenschap opdraait voor kosten (van vertrek gemeentesecretaris), omdat er toevallig een soort van 'karakterbotsing' is, waarbij burgemeester die soort van 'botsing' niet kan overkomen? 5c) Indien het college het onder 5b gestelde belangrijk vindt, hoe gaat college deze specifieke (gespeculeerde) beeldvorming dan tegen of voorkomen?
6.Komt er een persverklaring van het college over dit onderwerp? Zo ja: wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

In twee bijeenkomsten met de fractievoorzitters heeft de burgemeester namens het college uitleg gegeven over de redenen en oorzaken die ten grondslag liggen aan het vertrek van de gemeentesecretaris. Ook is daar uitleg gegeven over de hoogte van de afkoopsom en de hoofdlijnen van de vaststellingsovereenkomst.

Een belangrijk onderdeel van die overeenkomst is de afspraak dat er over en weer geen negatieve signalen afgegeven worden.

Besloten is geen persverklaring af te geven voordat bekend gemaakt kan worden wie de tijdelijke rol van gemeentesecretaris gaat vervullen. Helaas werd deze strategie doorkruist door gelekte informatie waardoor De Stentor afgelopen dinsdag reeds melding maakte van het ontslag.

Natuurlijk is waar mogelijk gereageerd op persvragen, maar die kunnen maar ten dele beantwoord worden omdat al heel snel, of de privacy van de gemeentesecretaris, of de vaststellingsovereenkomst geschonden wordt.

Het is de bedoeling dat, zodra de Ondernemingsraad advies gegeven heeft omtrent de aanstelling van de interimgemeentesecretaris, er een bericht zal gaan naar de gemeenteraad, de organisatie en de pers. In dit bericht zal niet expliciet worden ingegaan op de reden van het vertrek en de voorwaarden. Dit maakt immers deel uit van de vaststellingsovereenkomst.


PvvP • Vrije Poldermensen