Welke gemeentelijke bestuursfunctie is duur voor Noordoostpolder? En: welk duurder is beter?

Donderdag 14 juni 2012 9:06 door Helga Wiedijk

Wat me, ook na 1 juni, nog bezighoudt is hoe je als raadslid om moet of kan gaan met de informatie over het vertrek van onze gemeentesecretaris.

Als raad gaan we niet over personele kwesties. Als raad gaan we wel over de gemeentelijke begroting. Het schijnt vaker in gemeenten voor te komen dat na de komst van een nieuwe burgemeester een griffier of een gemeentesecretaris sneuvelt.

Zo bezien zou je kunnen zeggen dat de komst van een nieuwe burgemeester kan betekenen dat er, ondanks goed overleg, een kostenpost ontstaat. Wanneer een personele wisseling plaatsvindt als gevolg van de komst van een nieuwe burgemeester, dan hangt m.i. die wisseling als kostenpost niet aan het vertrekkende personeel, maar aan burgemeesters' functioneren of functioneren B&W. Totdat / tenzij evidente misstanden zijn aangetoond.

Gezien de intensieve samenwerkingsdriehoek: burgemeester - griffier – gemeentesecretaris kunnen we ons alles voorstellen bij een personele wisseling na de komst van een nieuwe burgemeester. En daar zit wat mij betreft het probleem: je zou je er niet te véél bij moeten kunnen voorstellen! Je zou als raad moeten willen en kunnen begrijpen dat de kostenpost die op de begroting drukt door de personele wisseling gerechtvaardigd is. Je zou als raad moeten willen en kunnen begrijpen dat die personele wisseling het bestuur van Noordoostpolder, en dus de inwoners, ten goede komt.

Voor een goed begrip van nut en noodzaak van personele wisseling, is nodig dat je als fractievoorzitter c.q. de raad, tenminste in de waan verkeert over redelijk objectieve informatie te beschikken.

Onze burgemeester is zeer toegankelijk en op voorhand bereid tot geven van informatie.

Ook kan ik schriftelijke vragen stellen aan het college.

Ik kan echter niet beoordelen in hoeverre informatie en antwoorden gekleurd worden door de agenda's van degene die bij de personeelswisseling betrokken zijn.

Zolang we als raad, of als fractievoorzitters, slechts één kant van het verhaal hebben gehoord, is dat te vergelijken met het bericht uit je kennissenkring "we gaan scheiden", waarbij één van de twee partners je vertelt dat dit toch echt voor iedereen het beste is.

Vooralsnog moeten m.i. de kosten die op de gemeentelijke begroting gaan drukken als gevolg van een personele wisseling, worden toegeschreven aan de initiator van die wisseling. Als dat het college is, dan heeft het college te verantwoorden bij de begroting in het najaar, waarom die wisseling een goede of gerechtvaardigde of onontkoombare investering was om de kwaliteit van het bestuur van Noordoostpolder te verbeteren.

Wie weet blijkt echter tussen nu en het najaar al wel dat de nieuwe gemeentesecretaris dezelfde kwaliteit inbrengt voor minder geld of meer kwaliteit voor hetzelfde geld of meer kwaliteit voor minder geld. Of dat de kwaliteit helemaal niet aan de orde komt omdat college van B&W het prima vindt gaan in de nieuwe werkverhoudingen. Ik ben benieuwd. Volgens mij ligt de lat voor de nieuwe, vaste, secretaris hoog, maar daar kan ik met kennis van één kant van het verhaal ook niet over oordelen.

Voor de zekerheid maak ik de aantekening om in het najaar kostenposten in de begroting op te sporen die dit onderwerp raken. En te kijken of het ter zake doet het college te vragen kostenposten inhoudelijk gemotiveerd te verantwoorden.


PvvP • Vrije Poldermensen